Izbornik Zatvoriti

Branislav L. Lazarević

PRILOZI ZA BIBLIOGRAFIJU BRANISLAVA L. LAZAREVIĆA POVODOM STOGODIŠLJICE ROĐENJA (Rođen u Beogradu 02.12.1910, umro u Kruševcu 23.02.1989.)

Gledajući s ove vremenske distance kao bibliotekar Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Kruševac, gde je svojevremeno Branislav L. Lazarević bio i upravnik (1955 – 1967) teško je dati kratak osvrt na književni opus i delo čoveka koji je stvarao više od pola veka, tj. šest decenija. Govoreći o našoj kulturnoj baštini nepretenciozno je reći da je književni rad B. L. Lazarevića, delimično zapostavljen i nedovoljno istražen.

Ovaj rad je kratak pregled veoma obimnog i raznovrsnog književnog dela B. L. Lazarevića, koji pruža hronološki pregled objavljenih monografskih publikacija.

U svakom slučaju kao polazište svakog ozbiljnijeg istraživanja treba uzeti „Bibliografiju radova Branislava L. Lazarevića“ koju je priredio mr Slobodan Simonović u časopisu „Savremena biblioteka“ (1986) izdatom i kao separat. Ova personalna bibliografija, rađena po principu de visu, u saradnji sa B. L. Lazarevićem sređena je po registru naslova publikovanih knjiga, predmetnom registru – popisu radova o B. L. Lazareviću, kao i popisom pesama objavljenih u periodici na stranim jezicima i jeziku naroda i narodnodti.

Književni rad B. L. Lazarevića je veoma bogat i raznovrstan, o čijim različitim aspektima su pisali brojni književni kritičari i teoretičari. U svakom slučaju književno bogatstvo koje je ostalo iza njega, ne predstavlja samo književnu baštinu grada Kruševca, već i srpske književnosti XX veka. Auror je zastupljen u gotovo svim tadašnjim jugoslovenskim i srpskim leksikonima pisaca, kao i značajnijim antologijama srpske poezije, tako da njegovo književno delo možemo posmatrati u nekoliko segmenata i više aspekata.

Pretragom kroz COBISS OPAC  Virtuelna biblioteka Srbije u uzajamno bibliografsko – kataloškoj bazi podataka COBIB.SR ime autora Branislav L. Lazarević, donosi listu ispisa 63 pogotka u svim srpskim bibliotekama – od kojih su većina monografske publikacije.

Kao prvi poznati rad B. L. Lazarevića svakako treba pomenuti poemu na 16 strana „Prvi ritmovi“, posvećeno gospođici Ružici Đorđević koju je daleke 1927. godine izdala štamparija Đorđa Budimovića u Kruševcu – Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Kruševac poseduje primerak ovog naslova,

Sledeći rad iz ovog ranog perioda B. L. Lazarevića su pesme na 16 strana pod nazivom „Urezi na dlanu“, izašle na svetlo dana 1930. godine u Skoplju – Štamparija“Krajničanac“ (primerak ovog naslova poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu i Narodna biblioteka „Njegoš“ u Knjaževcu).

Svakako treba pomenuti i autorovu zastupljenost u zajedničkoj zbirci „Jato: novi stihovi“, koju je 1931. godine u Beogradu objavila književna grupa „Jato“. Ovaj naslov u fondovima poseduju Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu i Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu.

Zbirka pesama „Gospodar hleb“, objavljena u Beogradu 1932, je odmah po štampanju zabranjena i nije ostao ni jedan primerak ovog naslova.Druga zajednička zbirka pesama „Lirika“, iz Štamparije „Slovo“ u Kruševcu objavljena 1933, pored Lazarevićevih stihova sadrži i pesme Dobrija Dimitrijevića, Voje Jankovića, i Živka Jevtića. Ovu zbirku pesama u fondu Zavičajnog odeljenja poseduje i Narodna biblioteka Kruševac.

Književne radove B. L. Lazarevića objavljene 1939. godine poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu. To su: esej „Da se razumemo“ na 13 strana objavljen 1939. godine u Kruševcu, u štampariji Đorđa Budimovića, u Beogradu štampanu zbirku pesama „Jedan čovek sam“, izdanje Biblioteke Novi horizonti, štamparija Jugoslavija i „Neznani junak“, poema na 15 strana štampana u Kruševcu, Štamparija Rasina.Poema „Neznani junak“ je zbog tematike i pobune koju je sadržala bila zabranjena u predratnoj Jugoslaviji.

Između dva svetska rata B. L. Lazarević je objavljivao u velikom broju časopisa i listova : „Luča“, „Život“, „Južni pregled“, „Politika“, „Borba“, „Naše doba“, „Mladost“, „Letopis Matice srpske“, „Rukoveti“, „Književne novine“…

Od 1959. godine B. L. Lazarević počinje aktivno da objavljuje u „Letopisu Matice srpske“. Tokom pedesetih godina prošlog veka, njegove pesme postaju redovne na stranicama Letopisa : Izgubljenost (br. 371, 1953), Pletenje (br. 373, 1954), Najezda, Tovari (br. 375, 1955), Pomoć (br. 377, 1956), Nebo (br. 379, 1957).

Zbirku pesama „Svirajku od zoje“ objavljuje beogradska Prosveta 1953. godinea naredne 1954. autor samostalno izdaje zbirku pesama „Akvareli“.

Tokom 1959. godine B. L. Lazarević je objavio tri zbirke pesama : „Avantura“, Mala biblioteka „Bagdale“, knj. 2. Poema „Avantura“, je objavljena u časopisu „Savremenik“ 1959. i iste godine bez ikakvih izmena u izdanju „Bagdale“.Poema je obuhvatala sedam pesama. Zbirka pesama „Zakonik“, izdanje Književnog kluba Radničkog univerziteta, edicija Mala biblioteka „Bagdale“, knjiga br. 4 izuzev petnaestak pesama sve ostale su objavljene u vremenu 1951 – 1959 po raznim književnim listovima i časopisima na Balkanu : „Život“, „Letopis Matice sroske“,“Književna kritika“, „Savremenik“, „Politika“, „Stvaranje“, i dr.Ovu knjigu je ilustrovao dr Dobrivoje Lisinac.

Naslov „Rat mravinjaka“, samostalno izdanje autora, takođe je iz 1959. godine. U napomeni autor kaže da je još 1939. na koricama knjige „Jedan čovek sam“najavljeno izlaženje ove poeme pod imenom „Živi mravinjak“, ali je ona objavljena tek 1954. u dečjem časopisu „Zmaj“ br. 11. Crteže za ovu knjigu je radio Dimitrije Simić.

B. L. Lazarević je jedan od inicijatora pojavljivanja gradskog književnog časopisa „Bagdala“. B. L. Lazarević je tada već bio osvedočena pesnička vrednost u litaraturi i član Udruženja književnika Srbije. Redakcija i administracija časopisa su ove prve godine izlaženja u Narodnoj biblioteci Kruševac. Pojavljivanjeknjiževnog lista „Bagdala“ 15. aprila 1959. godine od velikog su značaja za dalji književni rad B. L. Lazarevića, čiji je glavni urednik zaključno sa brojem 106 – 107 januar – februar 1968. godine.

Već od prvog broja B. L. Lazarević, pored uredničkog posla postaje i aktivan saradnik, objavljuje pesme iz ciklusa „Pasteli“: „Nada“, „Čekanje“. U ovom broju je takođe objavljen i prikaz knjige B. L. Lazarevića „Rat mravinjaka“.Naredni broj „Bagdale“, br. 2 donosi nam pesmu „Bekstvo“ i priču „Veliko plavo oko“. Vladeta Vuković u „Bagdali“ br. 4 objavljuje prikaz Lazarevićeve knjige „Avantura“.U toku 1959, tj od dvobroja Bagdale 8 – 9, B. L. Lazarević počinje da objavljuje u nastavcima roman „Katarina“, koji izlazi u nastavcima i naredne godine.

Tokom 1960. godine objavljuje dve zbirke pesama „Devojke iz Kirišane“, izdanje Književnog kluba Radničkog univerziteta Kruševac. To je izbor autorovip pesama rasutih po raznim listovima i časopisima između dva rata, tj. od 1930. do 1938. g. i imao je 34 pesme. Ovaj izbor je sačinjen iz ciklusa „Blagdani“ iz zajedničke zbirke „Jato“ (Beograd, 1931.)i „Lirika“ (Kruševac, 1933). U ovu zbirku je uključeno i nekoliko pesama („Zdravica“, „Reka“, „Večiti đak“, „Kirišana“, „Vardar“ i „Sećanje“) iz zbirke „Jedan čovek sam“ (Beograd, 1939.)

Zbirku pesama „Lutke“ u izdanju „Bagdale“ (1960) ilustruje Miodrag Toković.

Naredne 1961. B. L. Lazarević objavljuje „U čizmama zelenim“, u ediciji Mala biblioteka „Bagdale“, zatim „Veliko plavo oko“ 1962. u Bagdalinoj biblioteci „Spektar“.

Ponovvno izdanje „Zakonika“ štampa „Bagdala“ 1963. Sve pesme iz ove zbirke su pisane u periodu 1951 – 1959, izuzetak čini samo pesma „Otkupljivanje“. Prvo izdanje istoimene zbirke iz 1959. g. sadržalo je 44 pesme u 12 ciklusa. U ovom izdanju je izmenjen i redosled dok je broj ciklusa sveden na 7. Ilustracije u knjizi i naslovnu stranu uradio je Radomir Stević Ras.

Zbirku poezije „Letnji časovnik“ (1964) objavljuje „Bagdala“, a ilustruje Živojin Marković.

„Škola za ptice“ izlazi u Beogradu 1964. u okviru Biblioteke Neven izdavačke kuće „Mlado pokoljenje“.Belešku o piscu je napisao Tode Čolak: U sveukupnoj svojoj poeziji pesnik je ispovedio svoje viđenje sveta i čoveka sa svojim nastojanjima da se otme mučinama života i življenja. U Lazarevićevom poetskom opusu posebno mesto zauzima njegova poezija namenjena deci i omladini. Ona je sva satkana od sveta dečje mašte i zbilje, od dečje svakodnevice, od dana i noći deteta što se nalazi u vrtlogu života čije mnoge neminovnosti ne može da shvati. Lazarević ume da se poistoveti sa svetom detinjstva , da mu da jednu osobenu boju i ton i da ga opeva na sugestivan i neposredan način.

            Subotički „Osvit“ izdaje zbirku pesama B.L.Lazarevića na mađarskom 1965. pod naslovom A lerombolt ido ; Versek. Knjigu poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu i Gradska biblioteka u Subotici.

„Bagdala“ 1966. objavljuje zbirku „Srušeno vreme“. Sve pesme ove zbirke pisane su uglavnom od 1959 – 1965, izuzev pesme „Rukavice“ koja je ranijeg datuma i uzeta je iz prvog izdanja „Zakonika“. Ova pesma je pretrpela izvesne izmene,dok je ranije ime pesme „Sastanak“ glasio „Dogovor“.

Drugo izdanje „Akvarela“ objavljuje „Bagdala“ 1965, Ljubiša Đidić u prikazu knjigu naziva „akvarel reči“, časopis „Bagdala“ br. 82 – 83. „Bagdala“ 1966. objavljuje i narednu zbirku pesama „Srušeno vreme“. U rubrici „Osvrti“, „Bagdala“ br. 101 – 102, avgust – septembar 1967. Dragomir Lazić daje prikaz knjige „Poetska poruka koju nosi delo B. L. Lazarevića uvek je nedvosmislena i jasna. Saopštena krajnje koncizno, ona se često i na prvo čitanje otvara sa onim skoro preciznim osećanjem uzdržanosti i mere koja se mora poštovati“.

„Svirajka od zove“ 1967. objavljena u Bagdalinoj Maloj biblioteci , čiji su urednici u ovo vreme Dragomir Lazić i Dobri Dimitrijević, sadrži pesme nastale u vremenu od 1939. do 1945. izuzev četiri pesme koje su nastale kasnije. U prvom „Prosvetinom“ izdanju iz 1953. ova zbirka je imala 56 pesama sa ukupno 9 ciklusa. Objavljujući je ponovo autor je isključio iz prvobitnog izdanja 14 pesama a dodao dve pesme iz prvog izdanja „Zakonika“(1959), koje u drugom izdanju istog nisu ponovljene. Autor je i u ovom izdanju zadržao 9 ciklusa nastojeći da se redosled pesama ne izmeni. Knjigu je ilustrovao Miodrag Đilas.

Iste godine Lazarevićevu poeziju u prevodu na makedonski objavljuje skopska „Misla“ pod nazivom „Urnato vreme“ na 74 strane.

Nakon osam godina „Bagdala“ ponovo objavljuje zbirku pesama „Lutke“ (1968), a naredne godine ponavlja „Devojke iz Kirišane“ (1969). Prvo izdanje „Devojke iz Kirišane“ je imalo 34 pesme. U ovom drugom izdanju je izostavljeno 17 pesama, a uneto 14 drugih iz istog vremenskog perioda. Kako sam autor u napomeni uz ovo izdanje kaže „izvesne pesme su, uz veće ili manje sadržajne i formalne izmene, dobile nove naslove, a neke se pojavljuju u potpuno drugoj verziji. Portret autora od Mih. S. Petrova uzet je iz knjige stihova „Jato“ (1931)“.

Sedamdesete godine donose sledeće naslove: „Urezi na dlanu“ (1970) sa ilustracijama Jugoslava Radojičića. Prvo, skopsko izdanje sadržalo je 17 pesama, 14 bez naslova i 3 pesme obeležene brojevima 1 -3. U istom izdanju posle 40 godina pesnik je isključio pet pesama. Kako u Napomeni, autor sam kaže nije se opredeljivao za ovu ili onu pesmu po crti nekog svog estetskog ureza već je nastojao da ostvari jedinstvenu liniju knjige. Ovu zbirku pesama ilustrovao je Jugoslav Radojičić.

Takođe je i „Avantura“ (1971), ponovljeno izdanje. Drugo izdanje „Avanture“ koje je ilustrovao Zoran Nikolić je prošireno sa dve pesme u odnosu na prvo izdanje koje je sadržalo sedam pesama.

„Čudnovati krojač“, štampan 1871. je zbirka poezije za decu, pesme koje su nastale u vremenu od 1960. do 1970., a koje su objavljivale na svojim stranicama „Vesele sveske“, „Male novine“ i „Politika za decu“. Ilustracije za ovu knjigu je uradio Miodrag Đilas. „U čizmama zelenim“ je zbirka pesama koje je objavila „Bagdala“ 1972.

„Prasnaga“ (1973) objavljena u Maloj biblioteci Bagdale sa ilustracijama Milorada Đokića Mlađeg sadrži pesme nastale u vremenu 1966 -1972. U toku nastajanja zbirke sve njene pesme su objavljivane i to u: „Bagdali“, „Gradini“, „Stvaranju“, „Odjeku“, „Književnoszi“, „Književnim novinama“, „Savremeniku“, „Životu“, „Ovdje“.

„Bura“ (1974) je naslov zbirke koju su u Jagodini objavili Zajednica kulture i Književni klub Đura Jakšić, a ilustrovao Hecl Aleksandar u 2000 primeraka.

Naredna zbirka „Razrešenja“ u izdanju kruševačke „Bagdale“ (1975), koju je ilustrovao Radule Anđelković, sadrži pesme objavljene po raznim jugoslovenskim listovima i časopisima u periodu 1972 – 1975.

„Zlatni šeširi“ 1976. koju je ilustrovao Milorad Đokić Mlađi „Bagdala“ je objavila u 3000 primeraka.

Nakon pauze od sedam godina, B. L. Lazarević objavljuje „Vrapci u gradini“, 1982. Istoimena poema je objavljena 1951, ali posle 30 godina poema je objavljena sa izvesnim ispravkama. Ovu poemu je ilustrovao Aleksandar Moravski.

Zbirka pesama „Srbija“ (1983.) u izdanju „Bagdale“, sa ilustracijama B. Risimovića – Risima, sastoji se od 20 pesama sa pet ciklusa nastalih u periodu 1938. do 1983. „Stara vodenica“ je zbirka pesama izašla iste, 1983. g. u okviru Bagdaline Male biblioteke Vrt detinjstva. U napomeni koju je pisao, sam autor navodi da je ovo mali izbor iz već ranije objavljenih zbirki pesama: „Lutke“, „U čizmama zelenim“, „Letnji časovnik“, „Čudnovati krojač“, „Zlatni šeširi“.

„Objava na zidu“ je naslov sledeće zbirke iz 1984. Po rečima autora u napomeni: „Na koricama zbirke stihova Jedan čovek sam (1933) objavljeno je izlaženje ove poeme koje je pre toga u časopisu Književni sever publikovano pod imenom Objava.Posle 50 godina u poemi su izvršene korenite promene, dok je osnovna nit ostala neizmenjena. Delovi poeme, koji su pri objavljivanju u Književnom severu bili obeleženi brojevima od 1 – 10, dobili su svoje naslove,

„Mladićeva jesen“, štampana 1985. u Bagdalinoj biblioteci Savremena poezija, počinje pesmom „Mladići“ varijantom poslednje pesme iz zbirke „Urezi na dlanu“, „Drugovi moji“, koja pokriva vremenski prostor od 1930. do 1938. Autor sam tvrdi da se: „Mladićeva jesen“ razlikuje od pređašnje zbirke, i on tvrdi da u ovoj zbirci koju prelistava nema „uspelih pesama, a neuspeh se ne opravdava, nego samo priznaje.“ Zbirku pesama „Prepleti“objavljenu 1985. sačinjavaju pesme ranije objavljene u posebnim zbirkama „Jedan čovek sam“ (1939), „Svirajka od zove“ (1953), „Akvareli“(1954), „Zakonik“ (1950), „Devojke iz Kirišane“ (1960), koje nisu unete u ponovljena izdanja navedenih zbirki.

Naslov „Zviždaljke na vetru“ objavila je beogradska izdavačka kuća „Vuk Karadžić“ 1986. u sklopu Biblioteke Zlatna grlica, koju je uređivao Branko V. Radičević, u tiražu od 3000 primeraka. Knjiga je koncipirana u tri ciklusa: Priče o Ljiljani i šumi, dečija proza, Iz šumskih novina i Zanati vetra, dečija poezija.

Zbirku stihova „Sveti Đorđe jaše belog konja“ sa ilustracijama Milana Đokića Starijeg objavljuje kruševačka „Bagdala“ 1986. „Blistave lastavice“ objavljene 1987. su poslednja Lazarevićeva zbirka ili kako i sam kaže na kraju knjige pod naslovom „Posle pedeset godina“, „autor ne pokušava da daje objašnjenje zbirke pesama, koju on uvek poistovećuje sa nekom vrstom posebnog malog romana.

Branko L. Lazarević je umro u Kruševcu 23. februara 1989, u gradu u koji je sasvim slučajno došao i sasvim slučajno ostao u njemu.

Okrugli sto Književna baština Kruševca održan u Maloj sali Kruševačkog pozorišta 5. maja 2004. i 21. maja 2005, i izlaganja štampana u „Književna baština Kruševca“, zbornik 1, posle više godina donosi priloge o B. L. Lazareviću,koje pišu mr Slobodan Simonović „Bibliografija Branislava L.Lazarevića“ i članak Ljubiša Đidić „ Po Srbiji sa Svetim Đurđem“.

Povodom 40-godišnjice časopisa „Bagdala“, u br. 437 za 1998. kao podsećanje na raznovrsnost Lazarevićevog dela objavljen je članak „Optužujući Česmen“ objavljen davne 1960. u „Bagdali“, br. 14 – 15.

Književni časopis „Bagdala“ je 2009. godine povodom 50-godišnjice izlaženja ponovo objavio pesme „Naslon“ i „Nada“ iz ciklusa „Pasteli“ koje su objavljene u prvom broju „Bagdale“, 15. aprila davne 1959. godine i „Raskivanje“ i „Mostove“ objavljene u „Bagdali“ br. 356 – 357 1988. godine.

mr Snežana Nenezić

——————————-

1 Simonović, S.(1986). Bibliografija Branislava L. Lazarevića.Savremena biblioteka (13), 73 – 90

2 Simonović, S.(2006). Bibliografija Branislava L. Lazarevića. Književna baština Kruševca.(1), 82 – 86

3 Lazarević, B. L. (1959), Avantura, Kruševac: MAB

4 Lazarević, B.L. (1959). Zakonik, Kruševac: MAB

5 Lazarević, B. L. (1959). Rat mravinjaka, Kruševac:MAB

6  Jovanović, M. R. (1993). Izazovi periodike: Tri decenije Bagdale, Kruševac: Bagdala.

7 Lazarević, B. L. (1960). Devojke iz Kirišane, Kruševac: Bagdala.

8 Lazarević, B.L. (1963), Zakonik, Kruševac: Bafdala.

9 Lazarević, B. L. (1964). Škola za ptice, Beograd: Mlado pokolenje.

10 Lazarević, B. L. (1966). Srušeno vreme, Kruševac: Bagdala.

11 Lazarević, B. L. (1967). Svirajka od zove, Kruševac: Bagdala.

12 Lazarević, B. L. (1969). Devojke iz Kirišane, Kruševac: Bagdala.

13 Lazarević, B. L. (1970). Urezi na dlanu, Kruševac: Bagdala.

14 Lazarević, B. L. (1971). Avantura, Kruševac: Bagdala.

15 Lazarević, B. L. (1971). Čudnovati krojač, Kruševac: Bagdala.

16 Lazarević, B. L. (1973). Prasnaga, Kruševac: Bagdala.

17 Lazarević, B. L. (1975). Razgrešenja, Kruševac: Bagdala.

18 Lazarević, B. L. (1982). Vrapci u Gradini, Kruševac: Bagdala.

19 Lazarević, B. L. (1983). Stara vodenica, Kruševac: Bagdala.

20 Lazarević, B. L. (1984). Objava na zidu, Kruševac: Bagdala.

21 Lazarević, B. L. (1985). Mladićeva jesen, Kruševac: Bagdala.

22 Lazarević, B. L. (1985). Prepleti, Kruševac: Bagdala.

23 Lazarević, B. L. (1986). Zviždaljke na vetru, Beograd: Vuk Karadžić

24 Lazarevič, B. L. (1987). Blistave lastavice, Kruševac: Bagdala.

PRILOZI ZA BIBLIOGRAFIJU BRANISLAVA L. LAZAREVIĆA POVODOM STOGODIŠLJICE ROĐENJA (1910 – 1989)

Gledajući s ove vremenske distance kao bibliotekar Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke Kruševac, gde je svojevremeno Branislav L. Lazarević bio i upravnik (1955 – 1967) teško je dati kratak osvrt na književni opus i delo čoveka koji je stvarao više od pola veka, tj. šest decenija. Govoreći o našoj kulturnoj baštini nepretenciozno je reći da je književni rad B. L. Lazarevića, delimično zapostavljen i nedovoljno istražen.

Ovaj rad je kratak pregled veoma obimnog i raznovrsnog književnog dela B. L. Lazarevića, koji pruža hronološki pregled objavljenih monografskih publikacija.

U svakom slučaju kao polazište svakog ozbiljnijeg istraživanja treba uzeti „Bibliografiju radova Branislava L. Lazarevića“ koju je priredio mr Slobodan Simonović u časopisu „Savremena biblioteka“ (1986) izdatom i kao separat. Ova personalna bibliografija, rađena po principu de visu, u saradnji sa B. L. Lazarevićem sređena je po registru naslova publikovanih knjiga, predmetnom registru – popisu radova o B. L. Lazareviću, kao i popisom pesama objavljenih u periodici na stranim jezicima i jeziku naroda i narodnodti.

Književni rad B. L. Lazarevića je veoma bogat i raznovrstan, o čijim različitim aspektima su pisali brojni književni kritičari i teoretičari. U svakom slučaju književno bogatstvo koje je ostalo iza njega, ne predstavlja samo književnu baštinu grada Kruševca, već i srpske književnosti XX veka. Auror je zastupljen u gotovo svim tadašnjim jugoslovenskim i srpskim leksikonima pisaca, kao i značajnijim antologijama srpske poezije, tako da njegovo književno delo možemo posmatrati u nekoliko segmenata i više aspekata.

Pretragom kroz COBISS OPAC  Virtuelna biblioteka Srbije u uzajamno bibliografsko – kataloškoj bazi podataka COBIB.SR ime autora Branislav L. Lazarević, donosi listu ispisa 63 pogotka u svim srpskim bibliotekama – od kojih su većina monografske publikacije.

Kao prvi poznati rad B. L. Lazarevića svakako treba pomenuti poemu na 16 strana „Prvi ritmovi“, posvećeno gospođici Ružici Đorđević koju je daleke 1927. godine izdala štamparija Đorđa Budimovića u Kruševcu – Zavičajno odeljenje Narodne biblioteke Kruševac poseduje primerak ovog naslova,

Sledeći rad iz ovog ranog perioda B. L. Lazarevića su pesme na 16 strana pod nazivom „Urezi na dlanu“, izašle na svetlo dana 1930. godine u Skoplju – Štamparija“Krajničanac“ (primerak ovog naslova poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu i Narodna biblioteka „Njegoš“ u Knjaževcu).

Svakako treba pomenuti i autorovu zastupljenost u zajedničkoj zbirci „Jato: novi stihovi“, koju je 1931. godine u Beogradu objavila književna grupa „Jato“. Ovaj naslov u fondovima poseduju Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ u Beogradu i Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu.

Zbirka pesama „Gospodar hleb“, objavljena u Beogradu 1932, je odmah po štampanju zabranjena i nije ostao ni jedan primerak ovog naslova.Druga zajednička zbirka pesama „Lirika“, iz Štamparije „Slovo“ u Kruševcu objavljena 1933, pored Lazarevićevih stihova sadrži i pesme Dobrija Dimitrijevića, Voje Jankovića, i Živka Jevtića. Ovu zbirku pesama u fondu Zavičajnog odeljenja poseduje i Narodna biblioteka Kruševac.

Književne radove B. L. Lazarevića objavljene 1939. godine poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu. To su: esej „Da se razumemo“ na 13 strana objavljen 1939. godine u Kruševcu, u štampariji Đorđa Budimovića, u Beogradu štampanu zbirku pesama „Jedan čovek sam“, izdanje Biblioteke Novi horizonti, štamparija Jugoslavija i „Neznani junak“, poema na 15 strana štampana u Kruševcu, Štamparija Rasina.Poema „Neznani junak“ je zbog tematike i pobune koju je sadržala bila zabranjena u predratnoj Jugoslaviji.

Između dva svetska rata B. L. Lazarević je objavljivao u velikom broju časopisa i listova : „Luča“, „Život“, „Južni pregled“, „Politika“, „Borba“, „Naše doba“, „Mladost“, „Letopis Matice srpske“, „Rukoveti“, „Književne novine“…

Od 1959. godine B. L. Lazarević počinje aktivno da objavljuje u „Letopisu Matice srpske“. Tokom pedesetih godina prošlog veka, njegove pesme postaju redovne na stranicama Letopisa : Izgubljenost (br. 371, 1953), Pletenje (br. 373, 1954), Najezda, Tovari (br. 375, 1955), Pomoć (br. 377, 1956), Nebo (br. 379, 1957).

Zbirku pesama „Svirajku od zoje“ objavljuje beogradska Prosveta 1953. godinea naredne 1954. autor samostalno izdaje zbirku pesama „Akvareli“.

Tokom 1959. godine B. L. Lazarević je objavio tri zbirke pesama : „Avantura“, Mala biblioteka „Bagdale“, knj. 2. Poema „Avantura“, je objavljena u časopisu „Savremenik“ 1959. i iste godine bez ikakvih izmena u izdanju „Bagdale“.Poema je obuhvatala sedam pesama. Zbirka pesama „Zakonik“, izdanje Književnog kluba Radničkog univerziteta, edicija Mala biblioteka „Bagdale“, knjiga br. 4 izuzev petnaestak pesama sve ostale su objavljene u vremenu 1951 – 1959 po raznim književnim listovima i časopisima na Balkanu : „Život“, „Letopis Matice sroske“,“Književna kritika“, „Savremenik“, „Politika“, „Stvaranje“, i dr.Ovu knjigu je ilustrovao dr Dobrivoje Lisinac.

Naslov „Rat mravinjaka“, samostalno izdanje autora, takođe je iz 1959. godine. U napomeni autor kaže da je još 1939. na koricama knjige „Jedan čovek sam“najavljeno izlaženje ove poeme pod imenom „Živi mravinjak“, ali je ona objavljena tek 1954. u dečjem časopisu „Zmaj“ br. 11. Crteže za ovu knjigu je radio Dimitrije Simić.

B. L. Lazarević je jedan od inicijatora pojavljivanja gradskog književnog časopisa „Bagdala“. B. L. Lazarević je tada već bio osvedočena pesnička vrednost u litaraturi i član Udruženja književnika Srbije. Redakcija i administracija časopisa su ove prve godine izlaženja u Narodnoj biblioteci Kruševac. Pojavljivanjeknjiževnog lista „Bagdala“ 15. aprila 1959. godine od velikog su značaja za dalji književni rad B. L. Lazarevića, čiji je glavni urednik zaključno sa brojem 106 – 107 januar – februar 1968. godine.

Već od prvog broja B. L. Lazarević, pored uredničkog posla postaje i aktivan saradnik, objavljuje pesme iz ciklusa „Pasteli“: „Nada“, „Čekanje“. U ovom broju je takođe objavljen i prikaz knjige B. L. Lazarevića „Rat mravinjaka“.Naredni broj „Bagdale“, br. 2 donosi nam pesmu „Bekstvo“ i priču „Veliko plavo oko“. Vladeta Vuković u „Bagdali“ br. 4 objavljuje prikaz Lazarevićeve knjige „Avantura“.U toku 1959, tj od dvobroja Bagdale 8 – 9, B. L. Lazarević počinje da objavljuje u nastavcima roman „Katarina“, koji izlazi u nastavcima i naredne godine.

Tokom 1960. godine objavljuje dve zbirke pesama „Devojke iz Kirišane“, izdanje Književnog kluba Radničkog univerziteta Kruševac. To je izbor autorovip pesama rasutih po raznim listovima i časopisima između dva rata, tj. od 1930. do 1938. g. i imao je 34 pesme. Ovaj izbor je sačinjen iz ciklusa „Blagdani“ iz zajedničke zbirke „Jato“ (Beograd, 1931.)i „Lirika“ (Kruševac, 1933). U ovu zbirku je uključeno i nekoliko pesama („Zdravica“, „Reka“, „Večiti đak“, „Kirišana“, „Vardar“ i „Sećanje“) iz zbirke „Jedan čovek sam“ (Beograd, 1939.)

Zbirku pesama „Lutke“ u izdanju „Bagdale“ (1960) ilustruje Miodrag Toković.

Naredne 1961. B. L. Lazarević objavljuje „U čizmama zelenim“, u ediciji Mala biblioteka „Bagdale“, zatim „Veliko plavo oko“ 1962. u Bagdalinoj biblioteci „Spektar“.

Ponovvno izdanje „Zakonika“ štampa „Bagdala“ 1963. Sve pesme iz ove zbirke su pisane u periodu 1951 – 1959, izuzetak čini samo pesma „Otkupljivanje“. Prvo izdanje istoimene zbirke iz 1959. g. sadržalo je 44 pesme u 12 ciklusa. U ovom izdanju je izmenjen i redosled dok je broj ciklusa sveden na 7. Ilustracije u knjizi i naslovnu stranu uradio je Radomir Stević Ras.

Zbirku poezije „Letnji časovnik“ (1964) objavljuje „Bagdala“, a ilustruje Živojin Marković.

„Škola za ptice“ izlazi u Beogradu 1964. u okviru Biblioteke Neven izdavačke kuće „Mlado pokoljenje“.Belešku o piscu je napisao Tode Čolak: U sveukupnoj svojoj poeziji pesnik je ispovedio svoje viđenje sveta i čoveka sa svojim nastojanjima da se otme mučinama života i življenja. U Lazarevićevom poetskom opusu posebno mesto zauzima njegova poezija namenjena deci i omladini. Ona je sva satkana od sveta dečje mašte i zbilje, od dečje svakodnevice, od dana i noći deteta što se nalazi u vrtlogu života čije mnoge neminovnosti ne može da shvati. Lazarević ume da se poistoveti sa svetom detinjstva , da mu da jednu osobenu boju i ton i da ga opeva na sugestivan i neposredan način.

            Subotički „Osvit“ izdaje zbirku pesama B.L.Lazarevića na mađarskom 1965. pod naslovom A lerombolt ido ; Versek. Knjigu poseduje Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu i Gradska biblioteka u Subotici.

„Bagdala“ 1966. objavljuje zbirku „Srušeno vreme“. Sve pesme ove zbirke pisane su uglavnom od 1959 – 1965, izuzev pesme „Rukavice“ koja je ranijeg datuma i uzeta je iz prvog izdanja „Zakonika“. Ova pesma je pretrpela izvesne izmene,dok je ranije ime pesme „Sastanak“ glasio „Dogovor“.

Drugo izdanje „Akvarela“ objavljuje „Bagdala“ 1965, Ljubiša Đidić u prikazu knjigu naziva „akvarel reči“, časopis „Bagdala“ br. 82 – 83. „Bagdala“ 1966. objavljuje i narednu zbirku pesama „Srušeno vreme“. U rubrici „Osvrti“, „Bagdala“ br. 101 – 102, avgust – septembar 1967. Dragomir Lazić daje prikaz knjige „Poetska poruka koju nosi delo B. L. Lazarevića uvek je nedvosmislena i jasna. Saopštena krajnje koncizno, ona se često i na prvo čitanje otvara sa onim skoro preciznim osećanjem uzdržanosti i mere koja se mora poštovati“.

„Svirajka od zove“ 1967. objavljena u Bagdalinoj Maloj biblioteci , čiji su urednici u ovo vreme Dragomir Lazić i Dobri Dimitrijević, sadrži pesme nastale u vremenu od 1939. do 1945. izuzev četiri pesme koje su nastale kasnije. U prvom „Prosvetinom“ izdanju iz 1953. ova zbirka je imala 56 pesama sa ukupno 9 ciklusa. Objavljujući je ponovo autor je isključio iz prvobitnog izdanja 14 pesama a dodao dve pesme iz prvog izdanja „Zakonika“(1959), koje u drugom izdanju istog nisu ponovljene. Autor je i u ovom izdanju zadržao 9 ciklusa nastojeći da se redosled pesama ne izmeni. Knjigu je ilustrovao Miodrag Đilas.

Iste godine Lazarevićevu poeziju u prevodu na makedonski objavljuje skopska „Misla“ pod nazivom „Urnato vreme“ na 74 strane.

Nakon osam godina „Bagdala“ ponovo objavljuje zbirku pesama „Lutke“ (1968), a naredne godine ponavlja „Devojke iz Kirišane“ (1969). Prvo izdanje „Devojke iz Kirišane“ je imalo 34 pesme. U ovom drugom izdanju je izostavljeno 17 pesama, a uneto 14 drugih iz istog vremenskog perioda. Kako sam autor u napomeni uz ovo izdanje kaže „izvesne pesme su, uz veće ili manje sadržajne i formalne izmene, dobile nove naslove, a neke se pojavljuju u potpuno drugoj verziji. Portret autora od Mih. S. Petrova uzet je iz knjige stihova „Jato“ (1931)“.

Sedamdesete godine donose sledeće naslove: „Urezi na dlanu“ (1970) sa ilustracijama Jugoslava Radojičića. Prvo, skopsko izdanje sadržalo je 17 pesama, 14 bez naslova i 3 pesme obeležene brojevima 1 -3. U istom izdanju posle 40 godina pesnik je isključio pet pesama. Kako u Napomeni, autor sam kaže nije se opredeljivao za ovu ili onu pesmu po crti nekog svog estetskog ureza već je nastojao da ostvari jedinstvenu liniju knjige. Ovu zbirku pesama ilustrovao je Jugoslav Radojičić.

Takođe je i „Avantura“ (1971), ponovljeno izdanje. Drugo izdanje „Avanture“ koje je ilustrovao Zoran Nikolić je prošireno sa dve pesme u odnosu na prvo izdanje koje je sadržalo sedam pesama.

„Čudnovati krojač“, štampan 1871. je zbirka poezije za decu, pesme koje su nastale u vremenu od 1960. do 1970., a koje su objavljivale na svojim stranicama „Vesele sveske“, „Male novine“ i „Politika za decu“. Ilustracije za ovu knjigu je uradio Miodrag Đilas. „U čizmama zelenim“ je zbirka pesama koje je objavila „Bagdala“ 1972.

„Prasnaga“ (1973) objavljena u Maloj biblioteci Bagdale sa ilustracijama Milorada Đokića Mlađeg sadrži pesme nastale u vremenu 1966 -1972. U toku nastajanja zbirke sve njene pesme su objavljivane i to u: „Bagdali“, „Gradini“, „Stvaranju“, „Odjeku“, „Književnoszi“, „Književnim novinama“, „Savremeniku“, „Životu“, „Ovdje“.

„Bura“ (1974) je naslov zbirke koju su u Jagodini objavili Zajednica kulture i Književni klub Đura Jakšić, a ilustrovao Hecl Aleksandar u 2000 primeraka.

Naredna zbirka „Razrešenja“ u izdanju kruševačke „Bagdale“ (1975), koju je ilustrovao Radule Anđelković, sadrži pesme objavljene po raznim jugoslovenskim listovima i časopisima u periodu 1972 – 1975.

„Zlatni šeširi“ 1976. koju je ilustrovao Milorad Đokić Mlađi „Bagdala“ je objavila u 3000 primeraka.

Nakon pauze od sedam godina, B. L. Lazarević objavljuje „Vrapci u gradini“, 1982. Istoimena poema je objavljena 1951, ali posle 30 godina poema je objavljena sa izvesnim ispravkama. Ovu poemu je ilustrovao Aleksandar Moravski.

Zbirka pesama „Srbija“ (1983.) u izdanju „Bagdale“, sa ilustracijama B. Risimovića – Risima, sastoji se od 20 pesama sa pet ciklusa nastalih u periodu 1938. do 1983. „Stara vodenica“ je zbirka pesama izašla iste, 1983. g. u okviru Bagdaline Male biblioteke Vrt detinjstva. U napomeni koju je pisao, sam autor navodi da je ovo mali izbor iz već ranije objavljenih zbirki pesama: „Lutke“, „U čizmama zelenim“, „Letnji časovnik“, „Čudnovati krojač“, „Zlatni šeširi“.

„Objava na zidu“ je naslov sledeće zbirke iz 1984. Po rečima autora u napomeni: „Na koricama zbirke stihova Jedan čovek sam (1933) objavljeno je izlaženje ove poeme koje je pre toga u časopisu Književni sever publikovano pod imenom Objava.Posle 50 godina u poemi su izvršene korenite promene, dok je osnovna nit ostala neizmenjena. Delovi poeme, koji su pri objavljivanju u Književnom severu bili obeleženi brojevima od 1 – 10, dobili su svoje naslove,

„Mladićeva jesen“, štampana 1985. u Bagdalinoj biblioteci Savremena poezija, počinje pesmom „Mladići“ varijantom poslednje pesme iz zbirke „Urezi na dlanu“, „Drugovi moji“, koja pokriva vremenski prostor od 1930. do 1938. Autor sam tvrdi da se: „Mladićeva jesen“ razlikuje od pređašnje zbirke, i on tvrdi da u ovoj zbirci koju prelistava nema „uspelih pesama, a neuspeh se ne opravdava, nego samo priznaje.“ Zbirku pesama „Prepleti“objavljenu 1985. sačinjavaju pesme ranije objavljene u posebnim zbirkama „Jedan čovek sam“ (1939), „Svirajka od zove“ (1953), „Akvareli“(1954), „Zakonik“ (1950), „Devojke iz Kirišane“ (1960), koje nisu unete u ponovljena izdanja navedenih zbirki.

Naslov „Zviždaljke na vetru“ objavila je beogradska izdavačka kuća „Vuk Karadžić“ 1986. u sklopu Biblioteke Zlatna grlica, koju je uređivao Branko V. Radičević, u tiražu od 3000 primeraka. Knjiga je koncipirana u tri ciklusa: Priče o Ljiljani i šumi, dečija proza, Iz šumskih novina i Zanati vetra, dečija poezija.

Zbirku stihova „Sveti Đorđe jaše belog konja“ sa ilustracijama Milana Đokića Starijeg objavljuje kruševačka „Bagdala“ 1986. „Blistave lastavice“ objavljene 1987. su poslednja Lazarevićeva zbirka ili kako i sam kaže na kraju knjige pod naslovom „Posle pedeset godina“, „autor ne pokušava da daje objašnjenje zbirke pesama, koju on uvek poistovećuje sa nekom vrstom posebnog malog romana.

Branko L. Lazarević je umro u Kruševcu 23. februara 1989, u gradu u koji je sasvim slučajno došao i sasvim slučajno ostao u njemu.

Okrugli sto Književna baština Kruševca održan u Maloj sali Kruševačkog pozorišta 5. maja 2004. i 21. maja 2005, i izlaganja štampana u „Književna baština Kruševca“, zbornik 1, posle više godina donosi priloge o B. L. Lazareviću,koje pišu mr Slobodan Simonović „Bibliografija Branislava L.Lazarevića“ i članak Ljubiša Đidić „ Po Srbiji sa Svetim Đurđem“.

Povodom 40-godišnjice časopisa „Bagdala“, u br. 437 za 1998. kao podsećanje na raznovrsnost Lazarevićevog dela objavljen je članak „Optužujući Česmen“ objavljen davne 1960. u „Bagdali“, br. 14 – 15.

Književni časopis „Bagdala“ je 2009. godine povodom 50-godišnjice izlaženja ponovo objavio pesme „Naslon“ i „Nada“ iz ciklusa „Pasteli“ koje su objavljene u prvom broju „Bagdale“, 15. aprila davne 1959. godine i „Raskivanje“ i „Mostove“ objavljene u „Bagdali“ br. 356 – 357 1988. godine.

mr Snežana Nenezić

——————————-

1 Simonović, S.(1986). Bibliografija Branislava L. Lazarevića.Savremena biblioteka (13), 73 – 90

2 Simonović, S.(2006). Bibliografija Branislava L. Lazarevića. Književna baština Kruševca.(1), 82 – 86

3 Lazarević, B. L. (1959), Avantura, Kruševac: MAB

4 Lazarević, B.L. (1959). Zakonik, Kruševac: MAB

5 Lazarević, B. L. (1959). Rat mravinjaka, Kruševac:MAB

6  Jovanović, M. R. (1993). Izazovi periodike: Tri decenije Bagdale, Kruševac: Bagdala.

7 Lazarević, B. L. (1960). Devojke iz Kirišane, Kruševac: Bagdala.

8 Lazarević, B.L. (1963), Zakonik, Kruševac: Bafdala.

9 Lazarević, B. L. (1964). Škola za ptice, Beograd: Mlado pokolenje.

10 Lazarević, B. L. (1966). Srušeno vreme, Kruševac: Bagdala.

11 Lazarević, B. L. (1967). Svirajka od zove, Kruševac: Bagdala.

12 Lazarević, B. L. (1969). Devojke iz Kirišane, Kruševac: Bagdala.

13 Lazarević, B. L. (1970). Urezi na dlanu, Kruševac: Bagdala.

14 Lazarević, B. L. (1971). Avantura, Kruševac: Bagdala.

15 Lazarević, B. L. (1971). Čudnovati krojač, Kruševac: Bagdala.

16 Lazarević, B. L. (1973). Prasnaga, Kruševac: Bagdala.

17 Lazarević, B. L. (1975). Razgrešenja, Kruševac: Bagdala.

18 Lazarević, B. L. (1982). Vrapci u Gradini, Kruševac: Bagdala.

19 Lazarević, B. L. (1983). Stara vodenica, Kruševac: Bagdala.

20 Lazarević, B. L. (1984). Objava na zidu, Kruševac: Bagdala.

21 Lazarević, B. L. (1985). Mladićeva jesen, Kruševac: Bagdala.

22 Lazarević, B. L. (1985). Prepleti, Kruševac: Bagdala.

23 Lazarević, B. L. (1986). Zviždaljke na vetru, Beograd: Vuk Karadžić

24 Lazarevič, B. L. (1987). Blistave lastavice, Kruševac: Bagdala.

preview